Vedtekter for Pensjonistuniversitetet Gjøvik

Vedtatt på årsmøtet 13.02.2018

 
 

§ 1 FORMÅL

PU Gjøvik skal være en møteplass for pensjonister og andre interesserte og er et forum for foredrag,
diskusjon og menneskelig kontakt.

§ 2 ORGANISASJON

PU Gjøvik er en frittstående organisasjon. Den ledes av et medlemsvalgt styre med ansvar for at PUs virksomhet utføres i samsvar med formålsparagrafen.

Nødvendige administrative tjenester kjøpes der det til enhver tid er praktisk og hensiktsmessig.

Administrativ sekretær deltar på alle styremøter med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemmer er pensjonister og andre interesserte som betaler kontingent.

Ikke-medlemmer har adgang til møtene mot å betale inngangsbillett.

§ 4 STYRET

PU Gjøvik ledes av et styre bestående av leder og 6 styremedlemmer. Leder velges på årsmøtet for ett
år, deretter velges styremedlemmene for 2 år. Det tilstrebes kontinuitet ved at 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Ett styremedlem eller leder kan ikke sitte lenger enn sammenhengende 3 perioder, dvs. 6 år. PU Gjøvik forpliktes ved underskrift av leder. Styret velger selv nestleder. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles av styret med minst
3 ukers varsel.

Forslag til årsmøtet skal fremsettes skriftlig, og må være styret i hende senest 2 uker før møtedato.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og referent

  3. Styrets beretning

  4. Regnskap

  5. Fastsettelse av kontingent

  6. Innkomne saker

  7. Valg av styre, revisor, valgkomité og arrangementskomité

Alle valg og vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt er bestemmelsene i §§ 6 og 7.

Ved stemmelikhet blir sakene avgjort med lederens dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når årsmøtet, styret eller 1/3 av medlemmene
krever det.

§ 6 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan bare skje på årsmøtet eller på lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte.

Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

§7 OPPLØSNING

Hvis årsmøtet med alminnelig flertall foreslår at PU Gjøvik oppløses, oppnevnes av samme årsmøtet et
eget avviklingsstyre.

Endelig vedtak om oppløsning fattes så på neste årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte med
minst 2/3 flertall.