Årsmøte
tirsdag 13. februar 2018

Årsmøtet holdes etter foredragsmøtet i Gjøvikhallen på Gjøvik gård.

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og referent

  3. Styrets beretning for 2017

  4. Regnskap for 2017

  5. Fastsettelse av kontingent

  6. Innkomne saker

  7. Valg av styre, revisor, valgkomité og arrangementskomité

Ivar Brandt (sign)
Leder

Årsmelding og regnskap legges fram på Årsmøtet, men kan fås ved henvendelse sekretær.