Årsmøte
tirsdag 12. februar 2019

Årsmøtet holdes etter foredragsmøtet i Gjøvikhallen på Gjøvik gård.

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og referent og to til å undertegne protokollen

  3. Styrets beretning for 2018

  4. Regnskap for 2018

  5. Fastsettelse av kontingent

  6. Innkomne saker

  7. Valg av styre, revisor, valgkomité og arrangementskomité

Ivar Brandt (sign)
Leder

Årsmelding og regnskap legges fram på Årsmøtet, men kan fås ved henvendelse sekretær.